KMS 2017

Konference mladých slavistů 2017

Proměny kulturní paměti ve slovanském areálu

Termín: 2. a 3. listopadu 2017

Místo: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Uzávěrka přihlášek: 11. června 2017

Prosíme zájemce o účast na konferenci, aby nejpozději do tohoto data poslali na adresu  slavkonf@ff.cuni.cz vyplněný formulář přihlášky včetně anotace v jazyce příspěvku a v angličtině (pro referát rozsah každé z verzí 900–1500 znaků). Na přihlášky podané po termínu uzávěrky nebo bez anotací nebude brán zřetel.

Konference je určena absolventům bakalářského a magisterského studia, doktorandům a mladým badatelům ve věku do 35 let

Jednací jazyky konference: všechny jazyky slovanské

Rozsah referátu: 15–20 minut, referenti si připraví dostatečný počet hand-outů pro posluchače konference.

Poster: vyhotovený na formát A0 (841 mm × 1189 mm)

Doporučené:        – patkové písmo (např. Times New Roman)

– počet slov do 800

                                       – tvorba v programu Adobe Illustrator či CorelDraw
V případě dostatečného počtu posterů bude pro jejich prezentaci vyhrazena samostatná místnost. Referáty budou podle vybraných témat rozděleny do sekcí, které povedou členové akademické obce FF UK. Účastníkům, kteří své referáty zpracují do podoby ucelené studie, bude nabídnuta možnost publikovat svůj text v recenzované publikaci. Editoři konferenčního sborníku si vyhrazují právo navrhnout úpravu zaslaných příspěvků nebo příspěvek odmítnout v případě, že nesplňuje formální, obsahová a odborná kritéria pro publikaci ve sborníku.

Jednotlivé sekce budou utvořeny po výběru příspěvků na základě anotací. Tematické okruhy jsou vymezeny titulem konference „Proměny kulturní paměti ve slovanském areálu”:

  1. Jazyk
  2. Literatura
  3. Historie
  4. Ostatní
  5. POSTERY

Od účastníků bude vybírán:

  • poplatek za účast na konferenci ve výši 1 500 Kč / 60 EUR (přednesení referátu; hrazen na místě) pro zajištění organizace konference

            nebo 2) za prezentaci posteru 500 Kč / 20 EUR (na místě)

 

Při včasném přihlášení nabízíme mimopražským a zahraničním účastníkům konference možnost ubytování na kolejích FF UK. Ubytování si hradí sami účastníci.

Informace o konferenci je možno nalézt na těcho webových (https://slavkonf.ff.cuni.cz/)

či facebookových stránkách http://www.facebook.com/SLAVKONF

Přihláška.

English (information)application form.

По-русски, заявка.