KMS 2021

 

KONFERENCE MLADÝCH SLAVISTŮ XVI

„Slované: nacionalismus a národní stereotypy“

Termín: 2. a 3. prosinec 2021
Místo: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Uzávěrka přihlášek: 31. květen 2021
Prosíme zájemce o účast na konferenci, aby nejpozději do tohoto data vyplnili naši online přihlášku zde včetně anotace v jazyce příspěvku a v angličtině (pro referát rozsah každé
z verzí 900–1500 znaků). Na přihlášky podané po termínu uzávěrky nebo bez anotací nebude brán zřetel.

Konference je určena absolventům bakalářského a magisterského studia, doktorandům a mladým badatelům ve věku do 35 let.

Jednací jazyky konference: všechny jazyky slovanské

Rozsah referátu: 15–20 minut.

Poster: vyhotovený na formát A0 (841 mm × 1189 mm)
Doporučené: – patkové písmo (např. Times New Roman)
– počet slov do 800
– tvorba v programu Adobe Illustrator či CorelDraw

Referáty budou podle vybraných témat rozděleny do sekcí, které povedou členové akademické obce FF UK. Účastníkům, kteří své referáty zpracují do podoby ucelené studie, bude nabídnuta možnost publikovat svůj text v recenzované publikaci. Editoři konferenčního sborníku si vyhrazují právo navrhnout úpravu zaslaných příspěvků nebo příspěvek odmítnout v případě, že nesplňuje formální, obsahová a odborná kritéria
pro publikaci ve sborníku.

Jednotlivé sekce budou utvořeny po výběru příspěvků na základě anotací. Tematické okruhy konference „Slované: nacionalismus a národní stereotypy“:
1. JAZYK
2. LITERATURA
3. DĚJINY A KULTURA
4. POSTERY

Od účastníků bude vybírán:
1) poplatek za účast na konferenci ve výši 1 500 Kč / 60 EUR (přednesení referátu; hrazen na místě) pro zajištění organizace konference
nebo
2) za prezentaci posteru 500 Kč / 20 EUR (na místě)

Při včasném přihlášení nabízíme mimopražským a zahraničním účastníkům konference možnost ubytování na kolejích FF UK. Ubytování si hradí sami účastníci.